Александр Невский
 

Поэтическое свидетельство Ефрема Энийского

Военные подвиги Романа Мстиславича, совершенные во благо империи, воспеты греческим поэтом первой трети XIV в. Ефремом Энийским, автором грандиозной стихотворной хроники (Χρονικη ιστορια δια στιχων ιαμβικων) — уникальной в своем роде всемирной истории, состоявшей почти из десяти тысяч двенадцатисложных стихов и отмечающей наиболее славные эпизоды тысячелетней истории Римской и Византийской империй.1

Начало хроники утрачено, и в сохранившемся виде она описывает события от времен Калигулы до утверждения в Константинополе Михаила VIII Палеолога (1261). Хронику Ефрема, называемую также императорской, дополняет созданная им же стихотворная патриаршая хроника, перечисляющая патриархов, начиная от апостола Андрея и до интронизации Исайи в 1332 г. Этот год, вероятно, следует считать временем составления хроник.2

Об их авторе известно немного. Он происходил из фракийского города Эния и, по некоторым сведениям, был монахом. Его произведения сохранились в единственном списке XIV в., ныне хранящемся в собрании греческих рукописей Библиотеки Ватикана (Vatic. Gr. 1003), с которого в XVII в. была снята рукописная копия (Vatic. Barber. 146). В изложении материала Ефрем следует за своими предшественниками, главными из которых являются Иоанн Зонара, Никита Хониат и Георгий Акрополит. К их сочинениям преимущественно восходят и сведения Ефрема о Руси.3

Помощи, которую «правитель Галиции» оказал Византии в борьбе с «Мисийцами» (болгарами) и «Куманами» (половцами), Ефрем посвящает четыре четверостишия (Verl. 6565—6580, по нумерации О. Лампсидиса; Verl. 6541—6556, по нумерации А. Маио):

Сквернейший народ Мисийцев, привлекши
к союзу полчище задунайских Куманов,
устроил набег на ромейские земли,
взявши полон невероятный
и обогатившись богатой добычей.
И это они по обычаю стали бы совершать постоянно,
если бы христоименитое благочестивое племя
Росов не воспрепятствовало дурным замыслам их.
Ибо правитель Галиции по убеждению
архипастыря Русской Церкви,
взяв множество войска, числом около десяти тысяч,
внезапно напал на область Куманов
и разорил их землю в конец.
И, дерзая совершать это многократно,
во славу своих благочестивых христоименитых [подданных],
разрушил союз Мисийцев и варваров.4

В поэме Ефрема нет упоминания имени Романа Мстиславича, названного здесь «правителем Галиции». В остальном автор строго следует за сообщением Никиты Хониата о военной помощи росов Византии, остановившей нападения врагов. Ефрем не жалеет красок в описании бедствий, постигших империю в виду начавшегося вторжения варваров, отмечает христианское благочестие росов и их правителя, вставших на защиту греков, подчеркивает, что только благодаря многократным походам на половцев русских воинов был разрушен губительный для Византии союз их с болгарами.

Так же как и Скутариот, Ефрем пренебрегает сведениями об участии в походах на задунайских половцев других русских князей и всю заслугу спасителя империи отдает исключительно «правителю Галиции». Вслед за Хониатом Ефрем подчеркивает особую роль церкви в организации походов русского князя против врагов Византии. При этом Ефрем уточняет, что галицкий князь действовал «по убеждению архипастыря Русской Церкви», то есть, надо полагать, киевского митрополита.

В рассказе Ефрема появляется новая оригинальная подробность: он находит возможным дать точное определение численности войска галицкого князя, пришедшего на помощь грекам. Если Хониат и Скутариот ограничивались лишь самыми общими указаниями на «храбрую и многочисленную дружину» или «многочисленное и достославное войско» Романа, то Ефрем сообщает, что галицкий князь взял с собой «множество войска, числом около десяти тысяч». Источник этих сведений Ефрема остается неясным.

Примечания

1. Ephraemii monachi imperatorum et patriarcharum recensus / Interpr. A. Maio // Corpus Scriptorum historiae Byzantinae. Vol. XLIII. Bonnae, 1840. Новейшее критическое издание Хроники см.: Έφραΐμ τοϋ Αίνίου Χρονογραφία / Έκδ. Όδ. Λαμψίδης. Т. 1—2. Athens, 1990.

2. См.: Lampsidis O. Beiträge zum byzantinischen Chronisten Ephraem und zu seiner Chronik. Athen, 1971; Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiener. Bd. I. S. 478—480; Бибиков М.В. Byzantinorossica. С. 251.

3. См.: Lampsidis O. Beiträge zum byzantinischen Chronisten Ephraem...

4.

Μυσω̑ν γένος κάκιστον, εἰς συμμαχίαν
στι̑φος Κομάνων προσλαβὸν παριστρίων,
χώρας ἐπήει Ῥωμαἴκὰς ἐκτρι̑βον,
καὶ λείαν ἀμύδητον αἰχμαλωσίαν
καὶ σκυ̑λα πλει̑στα κερδα̑ναν ὑποστρέφει.
καὶ του̑τ᾿̑ ἂν εἱ̑χεν εἰσαεὶ δρα̑ν ἐξ ἔδους,
εἰ μὴ τὸ χριστώνυμον εὐσεβές φυ̑λον
τω̑ν Ῥὼς ἀπει̑ρξε σφα̑ς κακη̑ς προδυμίας.
ὁ γὰρ Γαλίτζης ἡγεμών, παραινέσει
του̑ ποιμενάρχου Ῥωσικη̑ς ἐκκλησίας,
στι̑φος στρατια̑ς ἡλικὼς ὡς μυρίον
ἐπη̑λθε τη̑ γη̑ τω̑ν Κομάνων ἀθρόον
καὶ χώραν ἠφάνισεν αὐτω̑ν ἐσχάτως
καὶ του̑το δράσυς πλειστάκις φιλοφρόνως
εἰς εὐσεβω̑ν καύχημα τω̑ν χριστωνύμων,
σφα̑ς συμμαχει̑ν ἔπαυσε Μυσοι̑ς βαρβάροις

(Έφραΐμ τοϋ Αίνίου Χρονογραφία. Т. 2. Σ. 234).

 
© 2004—2024 Сергей и Алексей Копаевы. Заимствование материалов допускается только со ссылкой на данный сайт. Яндекс.Метрика