, .

, .

. , .

, . , .

, .

, .

, , , .

, .

Η , .

л, ..

. , .

, .

, .

, .

, .

, .

AW Ateneum Wilienskie, Wilno.

BB Byzantinobulgarica, Sofija.

BZ Byzantinische Zeitschrift, München.

CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonnae.

KH Kwartalnik historyczny.

PAU Pamiętnik Akademii Umiejętności, Krakow.

PH Przegląd Historyczni.

RAU Rosprawy Akademii Umiejętności, Krakow.

PN Polityka narodow, Warszawa.

RTN Rocznik Towarzystwa Nauk, Poznan.

 
© 20042024 . . .